189/2020 – Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ