19/02/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 7741/18-02-16

19/02/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 7741/18-02-16

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 7741/18-02-16 ανακοίνωσης του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 22/02/16 και λήγει την 26/02/16.

<!–