19/03/2019 Έκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP)

19/03/2019 Έκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP)

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου.

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική,  φανερή και προφορική και διέπεται από τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),  θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Ιλίου που έχει συγκροτηθεί με την 17/2019 απόφαση Δ.Σ. Ιλίου, 
στις  19/03/2019, ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 και λήξης την 10:30 π.μ..

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά τη σειρά εκφωνήσεώς τους μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 05/03/2019.

<!–