19/04/2016 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

19/04/2016 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», προϋπολογισμού 42.000,00 €, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου Ιλίου.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π34/2016 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 4ος όροφος, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την 19/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 04/04/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη και την Διακήρυξη του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–