19/05/2017 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης

19/05/2017 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την διενέργεια της Υπηρεσίας που αφορά την «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης» προϋπολογισμού 59.966,40€ (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π46/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016),(σχετική ΑΟΕ 190/2017).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 19/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 05/05/2017.

Διευκρίνιση 11/5/2017:
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τα Τεύχη Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

Στα τεύχη διακήρυξης στο άρθρο 5 παρ. 3 αναφέρει:
«3. Σε ισχύ φωτοαντίγραφο αποδεικτικού αδειοδότησης μεταφοράς αστικών λυμάτων µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και το Κοινοτικό Δίκαιο, από το οποίο προκύπτει ότι είναι σε θέση να εκτελεί τις συµβατικές εργασίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
Διευκρινίζεται ότι,
όπως προκύπτει από το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης ο ανάδοχος προβλέπεται να συλλέξει και να μεταφέρει στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν στην γενική κατηγορία κωδικών Ε.Κ.Α. “20.03: Άλλα Δημοτικά Απόβλητα”.

<!–