19/06/2019 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου

19/06/2019 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (72.216,26€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 19/06/2019 και ώρα 10:00 π.μ. με 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 07/06/2019.

<!–