188/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 167/2012 Α.Ο.Ε.