20/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/01/2017

20/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/01/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η  Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1.  Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017a
2.  Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιώνa
3.  Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2016a
4.  Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίουa
5.  Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια αποκριάτικων στολών»a
6.  Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου, έτους 2017»a
7.  Έγκριση πίστωσης για την «Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων και βιντεοσκόπηση για το έτος 2017»a
8.  Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2017»a
9.  Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Οι παραμυθοήρωες» – Αποκριάτικες Εκδηλώσεις για τα παιδιά των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίουa
10. Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του Φεστιβάλ Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»a
11.  Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές ή τοπικές εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»a
12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 25.172,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2017 του Δήμου Ιλίου»a
13. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  € αι παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016a
14. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017, βάσει του Ν. 4412/2016a
15. Επιστροφή ποσού 211,33 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17746772-02 1 (διαχείριση πολυκατοικίας – κοινόχρηστα, στο ακίνητο επί της οδού Αργυροκάστρου 107), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51113/25.11.2016 σχετικής αίτησηςa

Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
16. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ιλίου έτους 2017a
 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
17. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
18. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002024, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020»a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
19. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) για την πρόσληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017a 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
20. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσούa
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–