20/06/2018 Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου

20/06/2018 Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής για την διενέργεια της προμήθειας που αφορά την Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 20/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 01/06/2018.

14/6/2018: Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Η
 
 
Σχετικά με της με αριθμ. πρωτ.  20222/01-06-2018 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου με τίτλο: «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου», διευκρινίζεται ότι:
  1. Στο άρθρο 1 του παραρτήματος Β΄ «Ειδικοί όροι διαγωνισμού» εκ παραδρομής σημειώθηκε: «Χαρτί εσωτερικό: Velvet 140 γραμμαρίων ευρωπαϊκό» και «Χαρτί εξώφυλλου: Velvet 140 γραμμαρίων πλαστικοποιημένο» και αντικαθίσταται στο ορθό: «Χαρτί εσωτερικό: Velvet 130 γραμμαρίων ευρωπαϊκό» και «Χαρτί εξώφυλλου: Velvet 130 γραμμαρίων πλαστικοποιημένο».
 
  1. Οι φόδρες του ιστορικού λευκώματος, εφόσον υπάρχουν στην προσφορά του αναδόχου καθώς και η κατάθεση σχετικών δειγμάτων θα είναι από τα στοιχεία εκείνα που θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 3 «κριτήρια αξιολόγησης βαθμολόγησης προσφορών» του Παραρτήματος Β΄ «Ειδικοί όροι διαγωνισμού» της με αριθμ. πρωτ.  20222/01-06-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.
 

<!–