20/07/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

20/07/2016 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών σε καθεμία από τις τρεις (3) ομάδες ειδών της προμήθειας, για κάθε ομάδα προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 156.506,05 επιπλέον Φ. Π. Α. 24 % 37.561,45 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π17/2016 τροποποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του συστήματος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 30/06/2016.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 14/07/2016

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 20/07/2016 και ώρα 15:00 π.μ.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/06/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, το Τεύχος Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 31242/13-07-2016

Ακυρώνεται η διαδικασία της δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 156.506,05 επιπλέον Φ. Π. Α. 24 % 37.561,45 € και αρ. πρωτ. Διακήρυξης 27656/ 22 – 06 – 2016, σύμφωνα  με τις υπ΄ αριθ. 344/12-7-2016 (ΑΔΑ: 723ΘΩΕΒ-ΖΡΜ) και 351/12-07-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜΩΕΒ-4ΡΗ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Η περίληψη της με αρ. πρωτ. 27656/ 22 – 06 – 2016 διακήρυξης δημοσιεύτηκε σε πέντε εφημερίδες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιλίου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 213-2030185, 213-2030136, κ. Α. Δασκαλάκη,  κ. Γ. Ζουμπουλίδης). 

<!–