20/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 2/2012

20/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 2/2012

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 2/2012 προκήρυξης του Δήμου Ιλίου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Εργασίας.
Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 21-08-2012 και λήγει την 30-08-2012.

<!–