20/08/2019 Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα

20/08/2019 Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα έτους 2019», προϋπολογισμού 19.345,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου (Κ.Α.Ε.) του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι προσφορές που θα γίνονται δεκτές θα είναι αυτές που περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους προσφέροντες δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της, καθώς η επιλογή του αναδόχου για κάθε ομάδα θα γίνει για το σύνολο των ειδών αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής στις 20/08/2019 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 19/08/2019 και έως ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal στις 26/07/2019.

<!–