20/12/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2016

20/12/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2016

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2016 που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ για διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.

Η 10ήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 21/12/2016 και λήγει την 30/12/2016.

<!–