21 Δεκεμβρίου, 2009

21 Δεκεμβρίου, 2009

549/2009 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Θαλής» που αφορά την «Αβαθή Γεωθερμία στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Αστικών Περιοχών – Προσδιορισμό και χωρική αποτύπωση του θερμικού δυναμικού των υπεδαφικών σχηματισμών και αειφορική λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων» a

Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Θαλής» που αφορά την «Αβαθή Γεωθερμία στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Αστικών Περιοχών  – Προσδιορισμό και χωρική αποτύπωση του θερμικού δυναμικού

546/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κ. ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ – Α. ΜΠΡΑΝΗΣ Ο.Ε., για εργασίες οργανισμών κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κ. ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ – Α. ΜΠΡΑΝΗΣ Ο.Ε., για εργασίες οργανισμών κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας