18 Μαρτίου, 2010

18 Μαρτίου, 2010

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης που αφορά τις τεχνικές προσφορές της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (γραφείων – ερμαρίων – καθισμάτων κλπ) για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου a

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης που αφορά τις τεχνικές προσφορές της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (γραφείων – ερμαρίων – καθισμάτων κλπ) για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στις Υπηρεσίες

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)» a

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)» ADE1452010.pdf

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» ADE1462010.pdf

‘Εγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων», προϋπ. 64.614,00 € με το ΦΠΑ a

‘Εγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων», προϋπ. 64.614,00 € με το ΦΠΑ ADE1312010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων στολισμού κοινοχρήστων χώρων για το Πάσχα», προϋπ. 9.619,50 € με ΦΠΑ a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων στολισμού κοινοχρήστων χώρων για το Πάσχα», προϋπ. 9.619,50 € με ΦΠΑ ADE1322010.pdf