23 Μαρτίου, 2010

23 Μαρτίου, 2010

23/03/2010 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει   τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:   […]

23/03/2010 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης a

 O ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/2009/30-07-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007, και το υπ’ αριθμ. 9664/22-03-2010 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού […]