6 Μαΐου, 2010

6 Μαΐου, 2010

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού γραφείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού γραφείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» ade2282010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου» ade2302010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων» ade2312010.pdf

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009» ade2322010.pdf