18 Ιουνίου, 2010

18 Ιουνίου, 2010

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 188/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1134/17-12-09) που αφορά τη απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010 a

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 188/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1134/17-12-09) που αφορά τη απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 189/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1135/17-12-09) που αφορά τη καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2010. a

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 189/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1135/17-12-09) που αφορά τη καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το

Λήψη απόφασης για την διόρθωση της ημερομηνίας αλλαγής χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου της υπαλλήλου Χαλιού Ιουλίας λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας. a

Λήψη απόφασης για την διόρθωση της ημερομηνίας αλλαγής χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου της υπαλλήλου Χαλιού Ιουλίας λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας. adspk282010.pdf

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις, παρ.1,2 του άρθρου 28 και την 11389/93 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ. a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις, παρ.1,2 του άρθρου 28 και την 11389/93 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ. adspk262010.pdf

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών, υπηρεσιών σύμφωνα με το αρθ. 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών». a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών, υπηρεσιών σύμφωνα με το αρθ. 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών». adspk252010.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010. adspk142010.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια χαρταετών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κούλουμα 2010. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια χαρταετών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κούλουμα 2010. adspk132010.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7133 για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7133 για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου. adspk122010.pdf