18 Οκτωβρίου, 2010

18 Οκτωβρίου, 2010

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) αναρροφητικών μηχανοκίνητων σαρώθρων» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) αναρροφητικών μηχανοκίνητων σαρώθρων» ade5432010.pdf