7 Φεβρουαρίου, 2011

7 Φεβρουαρίου, 2011

07/02/2011 Ένταξη Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ a

 Η Tρίτη Φάση  αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι, αιρετές περιφέρειες καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους) και βάσει νόμου η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ αρχίζει στις 15/3/2011.Οι Φορείς ΟΤΑ  πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) , όπως  προβλέπεται από την παρ. του άρθρου 6 […]