6 Οκτωβρίου, 2011

6 Οκτωβρίου, 2011

06/10/2011 Πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. a

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπ’ όψιν:1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης” όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999).2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 “Οργάνωση και […]

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 103/22-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ με Α.Μ.:ΟΙΚ 15/2010». a

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 103/22-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.963,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αθλητικών χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2011. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.963,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αθλητικών χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2011. adsdhkepa1232011.pdf