30 Νοεμβρίου, 2011

30 Νοεμβρίου, 2011

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ. 6/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ». a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ. 6/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 250,08€ υπέρ Πετροπούλου Λουδίας για τη στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 250,08€ υπέρ Πετροπούλου Λουδίας για τη στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως