20/12/2023 – Διακήρυξη Α΄επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Aνωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

20/12/2023 – Διακήρυξη Α΄επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Aνωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής
Διακηρύσσει ότι:

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 14-11-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 8.250 τ.μ. περίπου, δηλαδή γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας 7.500 τ.μ. περίπου, αρχειακούς χώρους (αποθηκευτικούς ) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους μικτής επιφάνειας 750 τ.μ. περίπου (οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να είναι και υπόγειοι εφόσον παρέχουν ασφάλεια σε θέματα υγρασίας και στεγανότητας και επάρκεια φωτισμού και αερισμού). Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών και αναλυτικά περιγράφονται στο από 3-10-2023 κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτόνομο και αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Να βρίσκεται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βόρειου Τομέα Αθηνών ή του Κεντρικού Τομέα Αθηνών ή του Νότιου Τομέα Αθηνών ή του Δυτικού Τομέα Αθηνών, να είναι εύκολα προσπελάσιμο από μεγάλους οδικούς άξονες και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 800 μέτρων από μέσα σταθερής τροχιάς, σταθμό ΜΕΤΡΟ (γραμμές 1,2 & 3) .

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (96.450,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο και λήγει μετά την πάροδο δώδεκα (12) ετών, η δε δημοπρασία θα γίνει στις 20-12-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132118452.

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στον φάκελο της Υπηρεσίας, στο πρόγραμμα Δι@ύγεια (ΑΔΑ: ΨΙΡΟΗ-ΝΟΕ), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στο site του Υπουργείου Εθνικής Οικο- νομίας και Οικονομικών ( minfin.gov.gr)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-signeda

ΨΓΛΝΗ-ΩΕΓ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Κ.Υ. Α.Σ.Ε.Π.a