18 Ιανουαρίου, 2013

18 Ιανουαρίου, 2013

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 13/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Τη συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των εγγράφων […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 14/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Tην εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών Κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 15/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου. Τις αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου. Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 16/2013 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου άνευ αντιμισθίας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος. Την εποπτεία και το συντονισμό του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής […]

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 18/2013 a

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Την ανάθεση στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκιώνη Ιωάννη του Διονυσίου του συντονισμού και της εποπτείας του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου.     Η παρούσα ισχύει  από της κοινοποιήσεως. <!—-> Έγγραφα – Αποφάσεις Δημάρχου Απόφαση Δημάρχου 18/2013 .pdf ( pdf 73 KB)

18/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2013 a

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:              Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011 <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2013.pdf […]