1 Φεβρουαρίου, 2013

1 Φεβρουαρίου, 2013

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2013 και την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012» a

ADSDHKEPA0702013.pdf