4 Δεκεμβρίου, 2013

4 Δεκεμβρίου, 2013

455/2013 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη υποδομών για την κοινωνική ενσωμάτωση ειδικών ομάδων» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» a

ADS4552013.pdf