3 Φεβρουαρίου, 2015

3 Φεβρουαρίου, 2015

03/02/2015 Πινάκες κατάταξης και αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 για πρόσληψη 30 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής a

Οι παρακάτω υπογράφοντες : 1) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Γεράσης Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 03-02-15 στην ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων  κατόπιν της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 30 (τριάντα) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. […]