7 Ιανουαρίου, 2016

7 Ιανουαρίου, 2016

07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για πρόσληψη (1) ατόμου ΔΕ Καθηγητή Σκάκι a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 08/01/16 και λήγει την 14/01/16. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις 551-07-01-16 .pdf ( […]

07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με :   Ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο “Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου” με έδρα την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει […]

07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με :   Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστηριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου. Η προθεσμία […]