24 Οκτωβρίου, 2016

24 Οκτωβρίου, 2016

24/10/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 46048/24-10-2016 a

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 46048/24-10-16 ανακοίνωσης του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ιλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 25/10/16 και λήγει την […]