2 Μαΐου, 2017

2 Μαΐου, 2017

02/05/2017 Ανάρτηση αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 a

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 02/05/2017 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, ονομαστικής κατάστασης, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7555/21-02-2017 (ΣΟΧ 1-2017) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]