5 Δεκεμβρίου, 2017

5 Δεκεμβρίου, 2017

05/12/2017 Απόφαση Δημάρχου 721/2017 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), σε συνδυσμό με αυτές της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.    Τις διατάξεις του […]