29 Ιανουαρίου, 2018

29 Ιανουαρίου, 2018

29/01/2018 Απόφαση Δημάρχου 41/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (87Α/07-06-2010 ΦΕΚ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) […]

29/01/2018 Απόφαση Δημάρχου 42/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (87Α/07-06-2010 ΦΕΚ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) […]