12 Ιουνίου, 2018

12 Ιουνίου, 2018

12/06/2018 Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346) – Ομάδα Δ΄ «Σκυρόδεμα» a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]

12/06/2018 Απόφαση Δημάρχου 288/2018 a

 Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης” Τις διατάξεις του Ν.3448/2006 ΦΕΚ 57 Α’/15-3-2006 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4305/2014 ΦΕΚ 237 Α’/31-10-2014 “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του Δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου […]

12/06/2018 Περιορισμός εναπόθεσης απορριμμάτων λόγω τεχνικού προβλήματος του ΧΥΤΑ Φυλής a

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον ΧΥΤΑ Φυλής έχουν οδηγήσει στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό και για την προστασία της δημόσιας υγείας, καλούνται όλοι οι πολίτες να περιορίσουν την εναπόθεση των απορριμμάτων στους κάδους, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Περιορισμός εναπόθεσης […]

12/06/2018 «Λευκή Νύχτα» στο Ίλιον – Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης a

Ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει για 6η συνεχόμενη χρονιά τη «Λευκή Νύχτα», το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και το Ίλιον φοράει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί, όπως κάθε φορά, τους χιλιάδες επισκέπτες.   Με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου και πέντε μουσικές σκηνές, με καταξιωμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα, […]