31 Οκτωβρίου, 2018

31 Οκτωβρίου, 2018

31/10/2018 Άποφαση Δημάρχου 601/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου     Έχοντας υπόψη       Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του Ν.3812/09, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, κατά περίπτωση. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα […]

31/10/2018 Απόφαση πρόσληψης επιμορφωτών a

  Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως κάτωθι:   Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΣΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01/11/2018 – 30/06/2019   ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 01/11/2018 – 30/06/2019   ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 01/11/2018 – […]