9 Σεπτεμβρίου, 2019

9 Σεπτεμβρίου, 2019

09/09/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων a

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π112/2019 μελέτη για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 14.942,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με […]

09/09/2019 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης a

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π111/2019 μελέτη για την «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης» συνολικού προϋπολογισμού 20.429,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας […]