15 Οκτωβρίου, 2019

15 Οκτωβρίου, 2019

15/10/2019 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα a

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π127/2019 μελέτη για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα» συνολικού προϋπολογισμού 19.232,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν […]