16 Οκτωβρίου, 2019

16 Οκτωβρίου, 2019

16/10/2019 Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών a

Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 96/19 μελέτη με τίτλο  «Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών» συνολικού προϋπολογισμού 2.802,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη […]

16/10/2019 Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης, καθαρισμού και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο […]

16/10/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης a

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή […]