22 Οκτωβρίου, 2019

22 Οκτωβρίου, 2019

22/10/2019 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα a

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 128/2019 μελέτη με τίτλο  «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα» συνολικού προϋπολογισμού 22.511,07€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους […]

22/10/2019 Mίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]

22/10/2019 Μαθήματα για εγκύους στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε μέλλουσες μητέρες, πρόκειται να πραγματοποιήσει μαθήματα για εγκύους, άνω των 28 εβδομάδων, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, προσφέροντας δωρεάν ποιοτική και εξειδικευμένη βοήθεια από πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου και είναι τα εξής:   […]

22/10/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 – Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων a

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή […]

22/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ HΘΟΠΟΙΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ a

Ανακοινώνουμε (50964/22-10-19) την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 23/10/19 και […]