20 Νοεμβρίου, 2019

20 Νοεμβρίου, 2019

20/11/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑγΟ 2019-20 a

Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθ. 53265/31-10-2019 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Δ3ΗΩΕΒ-Ω62) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι δύο (22) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020 στο Δήμο Ιλίου.   Η 10ημερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων αρχίζει την Πέμπτη, […]