2 Δεκεμβρίου, 2019

2 Δεκεμβρίου, 2019

262/2019 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού που συμβάλουν στην Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας a

ADS2622019