9 Δεκεμβρίου, 2019

9 Δεκεμβρίου, 2019

09/12/2019 Προμήθεια μηχανημάτων a

Προμήθεια μηχανημάτων Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π142/2019 μελέτη για την «Προμήθεια μηχανημάτων» συνολικού προϋπολογισμού 14.952,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. […]