8 Απριλίου, 2020

8 Απριλίου, 2020

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ» a

Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 185.000,00 Ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ055  2003ΣΕ05500005). Το έργο αφορά οικοδομή η οποία είναι επικίνδυνα ετοιμόρροπη και πρέπει άμεσα να κατεδαφιστεί. Επίσης, κατ’ εφαρμογή : […]

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» a

Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00 Ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείο Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου. Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες παρεμβάσεις για […]

23/04/2020 – Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου την ηχητική

22/04/2020 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για