30 Απριλίου, 2020

30 Απριλίου, 2020

20/05/2020-Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων έτους 2020 a

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων έτους

14/05/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20 a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20