13 Αυγούστου, 2020

13 Αυγούστου, 2020

196/2020 – Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Τροποποίησης – Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ’’Νικόλαος Λιάκος’’ στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου» a

AOE1962020

194/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» a

AOE1942020