17 Αυγούστου, 2020

17 Αυγούστου, 2020

239/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» a

AOE2392020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ