29 Μαρτίου, 2022

29 Μαρτίου, 2022

Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων και σχολικών γηπέδων του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 51/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών

29/04/2022 – Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα “ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ” και “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας