31 Μαρτίου, 2022

31 Μαρτίου, 2022

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 52/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου.» συνολικού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου κεραμικής στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ _11(Α/Α ΟΠΣ:3375)(Α.Π. απόφασης ένταξης 3724/27-08-2020 a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 22/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου κεραμικής στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και παρουσιάσεων  εκπαιδευτικού έργου  στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –  εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ _11(Α/Α ΟΠΣ:3375)(Α.Π. απόφασης ένταξης 3724/27-08-2020 a

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και παρουσιάσεων  εκπαιδευτικού έργου  στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –  εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και

11/04/2022 – Προμήθεια γραφικής ύλης – εποπτικού υλικού a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής με τίτλο, «Προμήθεια γραφικής ύλης – εποπτικού υλικού»