21 Ιουνίου, 2022

21 Ιουνίου, 2022

06/07/2022 – Προμήθεια σάκων απορριμμάτων a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής με τίτλο, «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» Προϋπ/σμού: 50.741,30 €