25 Ιουλίου, 2022

25 Ιουλίου, 2022

09/08/2022 – Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού στον Δήμο Ιλίου a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής με τίτλο, «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού στον