21/02/2018 Ηχητική κάλυψη των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

21/02/2018 Ηχητική κάλυψη των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (62.905,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6471.0003, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 21/02/2018 και ώρα 10.00 με 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 07/02/2018.

<!–